Политическа платформа 2020 г. (проект)

  ЛИДЕР НА ДУХОВНО ОБНОВЛЕНИЕ        

    Ние сме демократична общност, която се развива като гражданска мрежа за партньорство в управлението на държавата и общините. Общността включва политически партии (Българска демократична общност), граждански сдружения, местни организации, авторитетни лидери и симпатизанти и променя смисъла на политиката, превръщайки принципа „Личността е по-важна от институциите” във всекидневна практика.

Ние ще поведем мисия за духовен прелом в националното самосъзнание с веруюто, че демократичната правова държава съчетава свободата и достойнството на човека със социално равновесие и лична отговорност на всеки гражданин пред Бога, пред себе си и пред общността. Българската държава е в състояние на привидна демокрация и трябва да претърпи стратегическа трансформация, която изисква:

–     Пакт за справедливо управление и правов ред.

–     Икономика на знанието с  ключови приоритети: Етичен модел на пазарно стопанство и образование на ценностна основа.

–     Енергийна и екологична сигурност, гарантиращи качество на живота.

–     Здравеопазване според цивилизационните стандарти.

–     Политическо лидерство, изградено върху компетентностен подход за управление и организационно развитие на партиите.

Пактът за справедливо управление включва нулева толерантност към всяко нарушение на правовия ред, децентрализация на властовите пълномощия  с делегирането им на регионални и общински органи, споделяне на властта чрез гражданско участие и контрол в/над управлението и формиране на продуктивна, споделена, ориентирана към хората национална организационна култура.  Това би гарантирало върховенство на закона и спазване на установени демократични правила в Европейския съюз. Приемането и прилагането на пакта от политическите партии и гражданското общество дава шанс за разбиване на олигархично-мафиотския модел (ОММ) на задкулисна власт, която руши демократичните устои на държавата.

Икономиката на знанието поставя  човешките ресурси в центъра на съвременното общество, защото тяхното развитие и усъвършенстване създават незаменими конкурентни предимства.

Етичният модел на пазарно стопанство по образеца на реформатора Лудвиг Ерхард се стреми към добруване на всички и съчетава свободната инициатива със справедливост и сигурност. Държавата създава правила и възможности за всеки човек да живее и работи по свой замисъл. Тя носи отговорност за социалните последици от своята стопанска политика, за устойчивостта на бизнес средата, както и заедно с другите обществени групи за конкурентната способност на българската икономика. В управленската ни програма има  мерки за повишаване на конкуренцията, за ефективността на публичния сектор и технологична модернизация, за социално сътрудничество между труда и капитала, за балансирано развитие на селища и региони.

Ние възприемаме образоваността и професионалното израстване на всеки като ценностна мисия, чийто успех зависи от свободата и отговорността на учебните институции, в които действат адекватни държавни стандарти. Програмите за обучение в средното училище и университетите трябва да поощряват изграждането на успешни личности, които стават лидери на промените. Важна стратегическа цел е въвеждането на ефективна система на професионалното образование, свързано с практиката и специализацията, както и обучение през целия живот, гарантиращо обществен прогрес, основан на знания.

Енергетиката се нуждае от разумно балансиране, включващо повишаване на енергийната ефективност в бита и икономиката, където има огромни резерви при използването на енергоспестяващи източници и съоръжения. Обективната прогноза за електропотреблението ще определи необходимостта от нова ядрена мощност – 7-ми блок на АЕЦ „Козлодуй”, защото АЕЦ „Белене” е икономически несъстоятелен,  корупционен проект. Задължителна е диверсификация при вноса на природен газ, както и  плавно преминаване  към т.н. водородна икономика и/или замяна на двигателите с вътрешно горене с електрически. Държавата трябва да преосмисли ползите и вредите от оставането в споразумението по Протокола от Киото, както и на поетите  задължения, свързани с емисиите на парникови газове в рамките на ЕС.

Екологията гарантира по-добро качество на живота,  ако осигурява здравословна и безопасна околна среда и не се подчинява на безогледни икономически интереси. Помирението с природата налага строг контрол върху замърсяването на въздуха и водите, оползотворяването на отпадъци, изсичането на горите, презастрояването на градовете и унищожаването на зелените им площи, използването на водните ресурси. Държавните органи и гражданските организации в съдружие трябва да превърнат екологичното равновесие в кауза.

Здравеопазването е в плен на няколко едри медицински корпорации, които ограбват здравната каса. Наложителна е същностна реформа, заменяща  държавния монопол  с равнопоставено участие на алтернативни здравни каси, реално оценяване на здравните пътеки, обвързване заплащането на медиците с качествени, а не количествени показатели, организиране на национални инициативи за профилактика и здравословен начин на живот.

Политическото лидерство e загубено –  българските партии се превърнаха в инструменти за лично обогатяване и обединени в картел, поддържат „демократична” фасада на олигархично-мафиотската власт. НИЕ изискваме всички те да се реформират в партии алианс с мрежова организация за партньорство, сътрудничество и подкрепа, със силно гражданско участие и контрол върху дейността им. Без политическо лидерство в България ще има привидна демокрация и бавни, мъчителни промени, наложени от ЕС и НАТО. Принадлежността ни към двата съюза ще бъде най-силната гаранция за нашата сигурност и защита на националните интереси, включващи и грижата за двата милиона български граждани в чужбина.

Ние сме за европейското бъдеще на България, за нов Ренесанс в Европа като ценностна общност на единството и многообразието, на християнски добродетели и духовна сила.

Ние сме реална алтернатива на олигархично-мафиотското управление, която ще даде възможност на всеки българин да бъде творец на своя живот!

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com