С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на съдържанието и анализиране на трафика. Подробна информация

Програмни приоритети

Програмни приоритети


БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

 
Програмни приоритети 

Към гражданите на България

 

 Ние сме независима, самоорганизираща се демократична общност, която съзнава своя дълг да сътрудничи със светогледно близки политически групи, граждански сдружения, местни организации и отделни личности. Българска демократична общност се развива като гражданска мрежа за партньорство и се стреми да промени самия смисъл на политическото участие.

Общността ни формира своята политика на основата на неизменни ценности - на достойнството на човешката личност и нейната свобода, като ги защитава във всекидневния живот. Ние вярваме, че съществуването на ценности, които не могат да бъдат променяни от никого, е стабилната основа за формиране на политика.

Ние отхвърляме политическия картел, съставен от доминиращите партийни групировки, който срина легитимността на демократичната система и поддържа сговора на Олигархично-мафиотския модел – скритата власт, ограбваща България.

Главна причина за обществените, икономически и социални проблеми в България е духовният упадък. Корупцията тегне като надгробна плоча върху българското общество, дефицитът на солидарност и на доверие към институциите води до нихилизъм и културен разпад. Пораженията върху институционалната култура са чудовищни.

За действителен прелом в България е наложително изграждането на всеобхватен политически, икономически, социален и морално-културен ред, който се основава на принципите на свобода и лична отговорност. Духовно-политическото обновление изразява смисъла на тази всеобхватна устройствена реформа и е надежден изход от цялостната криза в обществото.

 

Духовно-политическо обновление


Политиката в България е загубила етичния си фундамент. В силно разединенoто ни общество надеждният път е духовно-политическото обновление на нацията – това е нашият политически отговор на предизвикателствата на времето. Ние от Българска демократична общност сме за общество, изградено върху споделени трайни ценности, за общество на самостоятелни хора.

В центъра на нашето разбиране стои човекът като личност, неговото достойнство и чест като най-висока ценност. Равенството на хората в личното им достойнство е извор на справедливост.

Ние от Българска демократична общност сме за радикална промяна на основите, върху които е изградено нашето общество и човешките отношения в него и изразяваме идеята за духовно-политическо обновление чрез следните главни цели:

 

Демократична правова държава


Сърцевината на нашия светоглед – човекът като личност, не отрича значението на държавата. Държавата е не само бюрократичен апарат, тя е политическа организация на нацията и трябва да бъде надежден гарант за свободата на отделния човек.

Същността на държавата не се корени в частните или в доминиращите интереси на властовите групи в обществото. Ценностно съгласие между хората се постига при разбиране на културната традиция, политическото наследство, духовния фундамент и съзнанието за собствените корени. Ние сме за авторитетна държава, която се основава на правовия ред и на духовно-културното съгласие, възприемано от гражданите.

Авторитетна е тази държава, която създава силна устройствена политика. Държавата не бива да е всемогъща, тя дължи на всеки човек пространство, в което той да живее и да се развива свободно - пространство, което никой да не може да му отнеме. Държавата е толкова силна, колкото силно е доверието, което гражданите имат в нея!

1. Възстановяване на справедливостта чрез механизмите на демократичната правова държава, преодоляване на повсеместната корупция и справедливост на управлението.

Справедливостта може да бъде възстановена и защитена от силна и независима съдебна власт. Съдебната система не трябва да бъде поставяна в служба или зависимост от изпълнителната власт. Необходими са промени в критериите, в процедурата по избора и състава на Висшия съдебен съвет.

Структурата и управлението на Прокуратурата следва да бъдат изградени единствено в защита правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Настоящата пирамидална структура на Прокуратурата, с главен прокурор на нейния връх, не гарантира обективността и безпристрастността в нейната работа, създавайки предпоставки за зависимости.

Прокурорите не трябва да бъдат подвластни един на друг, а единствено при извършване на своите служебни задължения да са подчинени на законността и правилното правоприлагане в интерес на обществото и държавата. В тази връзка трябва да бъдат въведени надеждни механизми за отчетност и контрол на главния прокурор, гарантиращи предотвратяването на покорността в структурата и управлението на прокуратурата.

Настоящата порочна практика по забавянето на съдебните производства и ненавременното им решаване води до неефикасност на правораздавателния процес в България. Необходимо е въвеждането на уредба, определяща по-кратки срокове за произнасяне и приключване на съдебните дела и предвиждаща по-голяма отговорност при неспазването им.

2. Устройствена политика на авторитетната държава - изграждане на цялостен свободен и отговорен ред, който да преодолее опустошението, стоварено върху институционалната култура на нацията.

Този свободен и отговорен ред възпира своеволията и злоупотребата с власт, държавата е пазител на изградения правен, стопански, социален и морално-културен ред, като се ограничава до изпълнение на съществените си задачи в публичното образование, здравеопазване и инфраструктурата.

3. Търсене и постигане на равновесие между традиция и обновление.

Можем да се справим с предизвикателствата на 21-и век не като жертваме собствената традиция, а като намираме равновесието между традиция и обновление, като помним и зачитаме историята си, своята духовна и културна сила, като обвържем традицията с настоящето и бъдещето. Миналото има смисъл като заредено с бъдеще.

Изправени сме пред задачата да формираме ново национално чувство в рамките на принадлежността ни към Европейския съюз и НАТО и за самоутвърждаването ни като нация - без враждебност и надменност към другите. Възстановяването на единството между демокрация и нация е естествен стремеж.

Нека не губим съзнание и за християнските корени на нашата култура. Нищо няма да помогне на бъдещето ни, ако се отречем от християнското наследство на културата си, както и от хуманистичното наследство, завещано от други религиозни общности, които споделят върховната ценност на човешкото достойнство в съвместния ни живот!

4. За нас отношението към Европа е въпрос на вътрешна убеденост и трайна принадлежност.

Европейският съюз е не само икономическа, а и споделена ценностна общност. Духовната форма на Европа има два основни извора, които са формирали нейния фундамент – Просвещението и християнството. Днес общото за Европа християнско наследство и семейството трябва да бъдат защитени от опитите за заличаване и изпразване от смисъл.

Каква ще бъде съдбата на националните държави в обединена Европа – това е основен  въпрос на нашето общо бъдеще. Отказът от интеграция в Европейския съюз ще представлява отказ от демократично развитие, отказ от самата Европа. Защитата на Обединена Европа трябва да е кауза за всеки, който счита себе си за част от европейското семейство.

Решението обаче не е в учредяването на „супернационална” централна държава. Ако се заличи идентичността на отделните нации, това вече няма да е Европа на единството в многообразието, такава Европа ще загуби своята легитимност, сила и авторитет пред гражданите.

5. Насърчаване на семейството, което придава смисъл на дълбоката потребност на личността от общност, пораждаща близост, щастие и упование.

В последните години сме свидетели на неотклонните и целенасочени усилия за разрушаване на семейството. Но именно тук, в семейството, се изживяват и споделят ценностите, на които се гради обществото - любов, сплотеност, загриженост, взаимна помощ и готовност за саможертва.

Ние сме за правото на личен избор на всеки човек, но насърчаваме семейството спрямо другите форми и начини на социален живот.

6. Изграждане на култура на паметта.

Ние споделяме оценката на много български граждани, че комунизмът е морално, политическо и икономическо бедствие. Ние сме за осмисляне и съхраняване на
обществената памет - Национално място за поклонение и почит (към паметта), остров Персин, носещо името „Българската свобода”.

7. Ограничаването за определен период от време на заемане на висши публични длъжности от лица с установена принадлежност към ръководни позиции в Българската комунистическа партия и бившите служби за сигурност е наложително.

Тайната власт на комунистическото минало потиска българското общество, тя наложи мрежата си от връзки в новата среда, изхвърли ненужната й вече идеология и създаде климат за избуяване на олигархията. За хората изглежда невъзможно да се преодолеят злините на посткомунистическото безвремие, което осигури превъплъщението на комунистическата номенклатура в олигархия.

8. Прекъсване на корупционните връзки между политици, номенклатурни мрежи, бивши тайни служби и олигарси на всички нива в обществото.

9. Политическите партии нямат място в организирането и техническото провеждане на изборния процес.


Ние сме за въвеждане на дистанционно електронно гласуване и за осигуряване възможност на българските граждани да гласуват по пощата.

 

Етичен модел на пазарно стопанство


Във всички области на живота да се реализират принципите на свобода и лична отговорност.

Българска демократична общност изповядва принципите на Етичното пазарно стопанство, едно европейско културно достояние и споделя идеите на големия обществен реформатор Лудвиг Ерхард. Смисълът на Етичния модел на пазарно стопанство е да съедини свободата и достойнството на човека със социалното равновесие и с нравствената отговорност на всеки пред себе си, пред Бога и пред общността.

1. Изграждане на свободен и социален стопански ред в България, който ще създаде условия за реализиране на общите ни интереси като български граждани.

Съживяване на икономиката, излизане от капана на бедността, постепенно и сигурно нарастване на доходите и провеждане на политика на пълна заетост чрез разгръщане на предприемчивостта и творческата инициатива, особено на малкия и среден бизнес.

Държавата носи отговорност за социалните последици от своята стопанска политика, за устойчивостта на конюнктурата, както и заедно с другите обществени групи за конкурентната способност на българската икономика.

2. Създаване на конкурентен ред чрез нов закон срещу ограничаване на конкуренцията, който създава възможностите за отстраняване и предотвратяване на всякакви монополни позиции.

Съставяне на нова като функция Комисия срещу ограничаване на конкуренцията, в която участват изтъкнати специалисти по конкурентно право с доказано етично поведение. За персонална отговорност на тези, които прибягват до злоупотреба и произвол с властови позиции.

3. Изпреварващо развитие на българската икономика и превръщането й в икономика на знанието.

Електронно правителство, повишаване дела на инвестициите в образование, изследвания и наука над средното европейско ниво. Създаване на условия за иновативни производства, гарантиращи работните места и нарастване на доходите.

Ние сме за създаване на условия за ускорено развитие на средна класа. България има обществена структура на социалния контраст, а не на социално равновесие. Няма бъдеще за хората в България, ако не се премахне непоносимата материална зависимост и с растящите доходи не се даде нов смисъл на труда.

4. Създаване на временен Обществен фонд „Солидарност” (10 г.) за изпреварващи инвестиции в образование, изследвания и наука, здравеопазване и пенсии.

5. Повишаване ефективността на публичния сектор чрез премахване на всички паразитни дублиращи институции и свързаните с тях паразитни доходи.

Гарантиране на гражданско участие в дейността на институциите. Постепенно намаляване на публичните административни разходи и увеличаване доходите на населението.

 

6. Провеждане на политика за образуване на индивидуална жилищна собственост, особено за младите семейства – за живот в собствен дом.

Трябва да се укрепи фундамента на обществото – семейството, чрез създаване на възможности за живот в собствен индивидуален дом. Моят дом е важна част от моя живот.

7. Балансирано развитие на българските селища и региони.

Преодоляване на погрешната тенденция за съсредоточаването на населението в големите градове поради липса на поминък, високи нива на безработица и ниско качество на живот, както и на тенденцията за изоставяне и обезлюдяването на селища и цели райони.

8. Икономическото развитие и опазването на околната среда не си противоречат.

Да съхраним творението означава да оставим на поколенията след нас нормална околна среда, като предприемаме мерки срещу замърсяването на въздуха и водите, изсичането на горите, презастрояването на градовете и унищожаването на зелените им площи, използването на водните ресурси и оползотворяването на отпадъци.

Повишаване на енергийната ефективност в бита и икономиката. Диверсификация при вноса на природен газ и плавно преминаване към т.нар. водородна икономика.

9. Развитие на земеделието предимно чрез модерно фамилно фермерство, което използва естествените ресурси на регионите, произвежда хранителни стоки с добро качество, щади в най-голяма степен околната среда и захранва леката промишленост и туризма.

Като общество ние имаме нужда от конкурентоспособно и устойчиво земеделие и силни селски райони. Те са условие за съхраняване на един традиционен начин на живот, за опазването на културното ни богатство и за гарантиране качеството на храните. Последното включва ефективна защита на потребителите, която да гарантира доверието им в производството на качествени храни.

10. Създаване на правила, които гарантират възможностите стопаните сами да продават на пазара произведената от тях земеделска продукция - самостоятелно или като използват ефективни възможности за съюзяване помежду си.

Като осигурява трайна заетост, модерното земеделие и фамилно фермерство допринася за устойчивото развитие на българските региони, спира тяхното обезлюдяване и възстановява привлекателността на селските райони.

 

Образованието - фундаментална ценност


За нас образованието е фундаментална ценност. Истинска промяна и развитие са възможни само чрез образование. Сключването на Национален пакт за образование и възпитание е наложителна потребност на нашето бъдеще.

1. Подкрепа на училището.

Училището изпълнява ценностна мисия – няма стабилно общество без усъвършенстване на човешката личност. И тъй като хората са различни, различни и смислени трябва да бъдат пътищата им да се образоват. Това е път на свобода и отговорност на отделното училище.

2. Изработване на адекватни държавни на съвременността образователни изисквания, за да знаем какво трябва да умеят и да постигат в училище младите хора.

Най-важно е, колко добър е учебният час и как той поощрява изграждането на личности, които са способни да се конкурират и да постигат успехи. Ние сме за повишаване стандартите на средното образование.

3. Рязко намаляване на избуяващата неграмотност.

Свеждане до минимум на преждевременно напускащите училище. Задължително владеене на български език за всички деца, които започват и завършват училище.

4. Добрите учители съграждат доброто училище.

Осигуряване на условия за добро качество на образованието чрез подготовката, заплащането според постиженията в рамките на увеличения бюджет за образование, чрез квалификацията и развитието на учителите, както и чрез стимулиране на младите хора да станат учители.

5. Въвеждане на норми за ред, сигурност и дисциплина в класната стая, борба срещу насилието и разпространението на наркотици в училище.

6. Изграждане на ефективна система на професионално образование, основана на дуалната система, която свързва образованието с практиката и специализацията.

7. Разгръщане на инициативата „Обучение през целия живот” като всеобхватен модел за развитие на обществото, основаващо се на знанието.

8. Създаване на независим „Форум Образование” – национален конгрес за образование. Форумът изработва стратегически предложения за всички
образователни институции.

 

Здравето - върховно благо
 


1. Здравето е върховно благо.

Пациентът е личност, а не стока. Нито един човек не може да бъде изключен от здравната система.

2. Клиничните пътеки като форма на функциониране на здравната система в болничния сектор са непригодни.

Въвеждане на болничен модел, основан на диагностично свързани групи. Парите от здравните фондове да се движат заедно с пациента.

3. Обвързване заплащането на медиците с качеството на техния труд, а не с неговото количество.

4. По-високо заплащане за по-квалифициран труд.

5. Премахване абсолютния монопол на единствената национална здравна каса.


Равнопоставено участие на алтернативни здравни каси.

6. Създаване на национални инициативи за здравословен начин на живот, разширяване на превенцията и засилване на личната отговорност на всеки за своето здраве.

 

Отворената десница и бъдещето


Политическото лидерство, изградено върху компетентностен подход и нравствена основа, e неотложност за обновлението на политическата система в България. Партиите на статуквото са се превърнали в инструменти за лично обогатяване. Обединени в негласен картел, те поддържат „демократичната” фасада на олигархично-мафиотската власт. Ние отхвърляме политическия картел, който поддържа скритата, задкулисна власт, която руши демократичните устои на държавата и я ограбва.
 

Отворената десница - нова обществена сила, която да сплотява
 

Ние подкрепяме идеята и участваме в изграждането на Отворена десница, която се развива като гражданска мрежа за партньорство, приобщава отделните интереси в обща политика, вдъхновява и въвлича гражданите в процесите на формиране на политическа воля.

Ние от Българска демократична общност се обръщаме се към гражданите на България, които споделят общия стремеж към духовно-политическо обновление, които нямат свое пълноценно политическо представителство и не са загубили надежда, че нещата зависят също и от тяхната подкрепа, ангажираност и активност.

Да създадем заедно реална алтернатива на олигархично-мафиотското управление. Това ще даде възможности на всеки гражданин на България да бъде творец на своя живот.

Всеки човек е призван да създава! Всеки гражданин на България има право на достоен живот! Ние имаме каузата и волята да постигнем това!