БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Социално пазарно стопанство – свобода и отговорност

В годините на трансформация страната изпадна в дълбока морална криза. В момента българското общество е силно поляризирано и разединено, без ясна визия за бъдещето. Чувството за социална справедливост на много български граждани е силно наранено. Затова всички ние имаме нужда от силна устройствена политика на държавата.

Българската икономика трябва да се развива на основата на общочовешките нравствени ценности и общополезните цели, да се подчинява на висшите принципи на политиката, които лежат в нравствената област. Стратегическата цел, която следваме е, да изградим в България действително свободно пазарно стопанство, което е достъпно за всеки и полезно за всички. Искаме общество на самостоятелни свободни личности, обединени в общност от споделени основни ценности.

Сега българското общество е слабо в отстояването на общото благо спрямо груповия и индивидуален произвол. Днес богатството, създавано от пазарното стопанство, отива в ръцете на малцина. Дребният и средният стопански сектор се сблъскват с различни дискриминации на пазарите. Съществуват масови нарушения  на правото на частна собственост, макар Конституцията формално да я гарантира. Това се отнася както до гарантиране правото на свобода, така и на стопанската дейност и на потреблението.

Време е за Социално пазарно стопанство, което изначално отчита социалните нужди и довежда до синтез свободата и социалната сигурност, свободата и социалната справедливост. Българското пазарно стопанство може и трябва да стане социален ред. Ред, който сам гарантира благосъстояние за всички чрез пълна заетост, стабилни пари, разсейване на производителната собственост сред широките слоеве и симетрично участие на всеки в капиталовите приходи. Едва тогава пазарното стопанство се превръща в принцип на самостоятелното и стабилно съществуване на българския гражданин.

Въвежданият общоприемлив стопански ред отстранява още в зародиш кълновете на опасните социални явления. Като гарантира материалната и духовна свобода на човека, стопанската и обществена политика ще възстанови и засили неговата социална ориентация. Тогава свободата на пазарите се съединява с нравствената отговорност на всеки за цялото общество и стопанство. Такава политика ще оздрави стопанството и обществото.

Държавата се отказва последователно от регулиращи и ограничаващи намеси в стопанството, но само след като създаде все повече ред, като обвързва правно и институционално нарастващата стопанска свобода със съответно нарасналата степен на частна стопанска отговорност. Колкото повече пазарният принцип се разпространява в различните области на обществото, толкова повече държавата трябва да бди за опазване на общото благо срещу колективния и индивидуалния произвол. Изграждането на свободен и социален стопански ред в България ще създаде условия за общото ни благо!

Считаме за порочни и деморализиращи всички мерки на стопанската политика, които ограничават, анонимизират, колективизират, бюрократизират пълната частна отговорност на стопанските лица за техните решения. В този дух предлагаме преразглеждане на действащите правни норми и на съществуващите практики на стопанска политика.

Икономическото развитие и защитата на околната среда се обуславят взаимно. Отговорността към околната среда се основава на нашето разбиране за света, на принципа на нарастващо благосъстояние и на справедливостта между поколенията. Екологосъобразна, щадяща природата и ресурсите на Земята икономика, е актуална задача пред политиката. Но без критично вглеждане и постоянни усилия за удържане на мъдър баланс между нови и традиционни приоритети ще залитнем в крайности – толкова примамливи, колкото и застрашителни.

Нашето послание е: „Все повече свобода, самоотговорност и справедливост!” Вярваме, че реализирането на предлагания свободен и социален стопанско-етичен модел е ориентирът, който може да вдъхновява и обединява българските граждани в 21 век.

Всички виждат, че светът се променя, че нещата стават по-трудни. И навсякъде хората очакват политика, която не им пречи, а им помага да се справят с проблемите и да постигат успехи. Мярата за добро и справедливо управление е подобряване качеството на живот на всички български граждани. Политиката трябва да се оценява по това, доколко служи на хората и дали защитава общото благо.

Ние изразяваме своята воля да обединим хората около идеята за свободна и благоденстваща България, основана на общи ценности, общи корени и общ стремеж за утвърждаване, която създава възможности за всички и която позволява на всеки човек да води достоен живот.

Материалното добруване на нацията и нейната духовност – това е ориентацията ни към бъдещето. Предстои ни заедно да изградим това бъдеще.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com