БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Публичен регистър на Българска демократична общност

 

Седалището на Българска демократична общност е град София,

ж. к. Дървеница, бл. 45, вх. Б, ет. 2, ап. 40

Национална колегия на Българска демократична общност:

Господин Тончев Тонев – председател;

Владимир Иванов Юруков – заместник- председател;

Калина Михайлова Широкова – заместник-председател;

Атанас Николаев Атанасов

Борислав Огнянов Замфиров

Велин Стефанов Кръстев

Галина Стоянова Тасева

Димитър Славейков Ваклинов

Захари Невелинов Шумков

Иво Иванов Тошев

Мая Константинова Добрева

Арбитражен съвет на Българска демократична общност:

Неделко Илиев Немски – председател;

Росен Емилов Бодуров – заместник-председател;

Стоимен Николов Стоименов – заместник-председател;  

Борислав Петков Орлов

Николай Петков Петков

Българска демократична общност се представлява от Господин Тончев Тонев

Уставът на Българска демократична общност може да бъде намерен тук:

http://bdo-bg.com/?page_id=25

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2017 г. Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2017 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2018 г. и отговарящ на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии: http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx# Лица, направили дарения за осъществяване политическата дейност на Българска демократична общност през 2017 г.: Панайот Борисов Ляков – парично дарение без условие, 1000 лева (хиляда лева); Стоян Тасев Стоянчев – парично дарение без условие, 100 лева (сто лева). От парични дарения в Българска демократична общност през 2017 г. са постъпили общо 1100 лева (хиляда и сто лева) и са изразходвани: 648 лева за отпечатване на „Политически начала” на Българска демократична общност и 150 лева за текущо годишно обслужване на банковата сметка на Българска демократична общност или общо 798 лева (седемстотин деветдесет и осем лева). През 2017 г. Българска демократична общност не е получавала други дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Към 31 декември 2017 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица. Публичен регистър на Българска демократична общност за 2016 г. Поради несъответствие в представения в законовия срок годишен финансов отчет за 2016 г. със становище на Сметната палата ще публикуваме публичния регистър на Българска демократична общност за 2016 г. веднага след уточняване на данните от представения отчет. Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2016 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2017 г., допълнен съобразно дадените след 31 март 2017 г. указания от Сметна палата. http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s4.aspx Лица, направили дарения на Българска демократична общност през 2016 г.: Светлозар Димитров Хилендаров – парично дарение без условие, 138  лева (сто тридесет и осем лева); Недко Иванов Перчемлиев – парично дарение без условие, 80 лева (осемдесет лева); Марияна Ванчева Петкова – парично дарение без условие, 254 лева (двеста петдесет и четири лева); Атанас Николаев Атанасов – парично дарение без условие, 250 лева (двеста и петдесет лева). От парични дарения в Българска демократична общност през 2016 г. са постъпили общо 722 лева (седемстотин двадесет и два лева) и са изразходвани 722 лева (седемстотин двадесет и два лева). Към 31 декември 2016 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица. Публичен регистър на Българска демократична общност за 2015 г. Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2015 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2016 г. и отговарящ на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии: http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx Към 31 декември 2015 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Отчет за местни избори, произведени на 25 октомври 2015 г.

Отчет за приходите и разходите Предоставени средства от кандидати Отчет на дарения от физически лица Публичен регистър на Българска демократична общност за 2014 г. През 2014 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица. http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2013 г.

През 2013 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица. http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/default.aspx?year=2013

 

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2012 г.

Лица, направили дарения за осъществяване политическата дейност на Българска демократична общност през 2012 г.:

Недялко Петров Бахчеванов – парично дарение без условие, 250 лева (двеста и петдесет лева);

Добри Христов Сталев – парично дарение без условие, 200 лева (двеста лева).

От парични дарения в Българска демократична общност през 2012 г. са постъпили общо 450 лева (четиристотин и петдесет лева) и са изразходвани общо 424.40 лева (четиристотин двадесет и четири лева и 40 стотинки):

През 2012 г. Българска демократична общност не е получавала други дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

Към 31 декември 2012 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Публичен регистър на Българска демократична общност 2011 г.

Лица, направили дарения за осъществяване политическата дейност на Българска демократична общност през 2011 г.:

Иван Йорданов Иванов – парично дарение, 600 лева (шестстотин), за предизборната кампания за местните избори;

Йоланта Филипова Христова – парично дарение, 400 лева (четиристотин), за предизборната кампания за местните избори;

Йордан Григоров Василев – парично дарение, 850 лева (осемстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Костадинка Димитрова Тонева – парично дарение, 500 лева (петстотин), за предизборната кампания за местните избори;

Росица Кирилова Нешкова – парично дарение, 550 лева (петстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Симона Цецкова Василева – парично дарение, 850 лева (осемстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Милко Николов Неделчев – парично дарение, 600 лева (шестстотин), за предизборната кампания за президентските избори;

През 2011 г. Българска демократична общност не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

Към 31 декември 2011 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Годишният финансов отчет на Българска демократична общност за 2011 г. е сбор единствено от отчетите за предизборната кампания за президентските избори и за предизборната кампания за общински съветници и кметове:

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

От парични дарения в Българска демократична общност през 2011 г. са постъпили общо 4350 лева (четири хиляди триста и петдесет лева) и са изразходвани общо 4293.88 лева (четири хиляди двеста деветдесет и три лева и 88 стотинки): – за президентските избори – 587. 40 лева – за местните избори – 3706.48 лева

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2010 г.

През 2010 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/parties/control_2010/index2010-1.html

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2009 г.

През 2009 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/godishni-finansovi-otcheti-na-politicheski-partii-za-2009-g-114

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com