Публичен регистър на Българска демократична общност за 2018 г.

Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2018 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2019 г. и отговарящ на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии:

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/otcheti-na-partii-110

Лица, направили дарения на Българска демократична общност през 2018 г.:

Недко Иванов Перчемлиев – парично дарение без условие, 270 лева (двеста и седемдесет лева);

 

От парични дарения в Българска демократична общност през 2018 г. са постъпили общо 270 лева (двеста и седемдесет лева ) и са изразходвани: 269 лева за провеждане на политически срещи.

През 2018 г. Българска демократична общност не е получавала други дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

Към 31 декември 2018 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.