Публичен регистър на Българска демократична общност

Седалище на Българска демократична общност:

 град Карлово, ул. Дъбенско шосе № 2

Национална колегия на Българска демократична общност

Господин Тончев Тонев – председател

Коста Василев Костов – заместник-председател

Мая Константинова Добрева – заместник-председател

Андрей Аврамов Андреев

Велин Стефанов Кръстев

Захари Невелинов Шумков

Иво Иванов Тошев

Минко Иванов Иванов

Николай Велинков Милев

Панайот Борисов Ляков

Арбитражен съвет на Българска демократична общност

Росен Емилов Бодуров – председател

Ваня Атанасова Орлова – заместник-председател

Николай Петков Петков – заместник-председател

Диян Василев Кралев

Светлозар Димитров Хилендаров

Българска демократична общност се представлява от  Господин Тончев Тонев

Уставът на Българска демократична общност може да бъде намерен тук:

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2019 г.

Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2019 г., представен в Сметната палата в законовия срок –15.06.2020 г. и отговарящ на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии:

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx#

Лица, направили дарения на Българска демократична общност през 2019 г.:

КАЛИНА МИХАЙЛОВА ШИРОКОВА          550 лв.

НЕДКО ИВАНОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ                  300 лв.

ЛЮБЕН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ                              550 лв.

ИВО ТОДОРОВ НАЙДЕНОВ                            550 лв.

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ ДЕЧЕВ                   550 лв.

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ              550 лв.

МАРИЯ СЕРГЕЕВА КАЗАРИНА                     550 лв.

ПЛАМЕН БОРИСОВ ПЕТРОВ                        550 лв.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ                550 лв.

ХРИСТО АТАНАСОВ АТАНАСОВ                  550 лв.

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ             550 лв.

КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА МОМИНСКА 550 лв.

ЕЛИН ЕЛИНОВ АНДРЕЕВ                             550 лв.

ХРИСТО ИВАНОВ ПОПОВ                             550 лв.

СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ                            550 лв.

ВИКТОРИЯ ЕВГЕНИЕВА НИКОЛОВА      550 лв.

АЛБЕНА ПЕТРОВА ШАРКОВА                     550 лв.

ВЕЛИМИР МАРИЯНОВ КЕНАРОВ             550 лв.

ТАНЯ МАРИНОВА МАРЕКОВА                    550 лв.

НЕДКО ИВАНОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ               112 лв.

От парични дарения в Българска демократична общност през 2019 г. са постъпили общо 10312 лева ( десет хиляди триста и дванадесет лева ) и са изразходвани: 10311 лева ( десет хиляди триста и единадесет лева ) за провеждане на предизборна кампания за местните избори и политически срещи.

Към 31 декември 2019 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2018 г.

Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2018 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2019 г. и отговарящ на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии:

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/otcheti-na-partii-110

Лица, направили дарения на Българска демократична общност през 2018 г.:

Недко Иванов Перчемлиев – парично дарение без условие, 270 лева (двеста и седемдесет лева);

От парични дарения в Българска демократична общност през 2018 г. са постъпили общо 270 лева (двеста и седемдесет лева ) и са изразходвани: 269 лева за провеждане на политически срещи.

През 2018 г. Българска демократична общност не е получавала други дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

Към 31 декември 2018 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2017 г.

Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2017 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2018 г. и отговарящ на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии:

публичен регистър

Лица, направили дарения за осъществяване политическата дейност на Българска демократична общност през 2017 г.:

Панайот Борисов Ляков – парично дарение без условие, 1000 лева (хиляда лева);

Стоян Тасев Стоянчев – парично дарение без условие, 100 лева (сто лева).

От парични дарения в Българска демократична общност през 2017 г. са постъпили общо 1100 лева (хиляда и сто лева) и са изразходвани: 648 лева за отпечатване на „Политически начала” на Българска демократична общност и 150 лева за текущо годишно обслужване на банковата сметка на Българска демократична общност или общо 798 лева (седемстотин деветдесет и осем лева).

През 2017 г. Българска демократична общност не е получавала други дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

Към 31 декември 2017 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2016 г.

Поради несъответствие в представения в законовия срок годишен финансов отчет за 2016 г. със становище на Сметната палата ще публикуваме публичния регистър на Българска демократична общност за 2016 г. веднага след уточняване на данните от представения отчет.

Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2016 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2017 г., допълнен съобразно дадените след 31 март 2017 г. указания от Сметна палата.

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s4.aspx

Лица, направили дарения на Българска демократична общност през 2016 г.:

Светлозар Димитров Хилендаров – парично дарение без условие, 138  лева (сто тридесет и осем лева);

Недко Иванов Перчемлиев – парично дарение без условие, 80 лева (осемдесет лева);

Марияна Ванчева Петкова – парично дарение без условие, 254 лева (двеста петдесет и четири лева);

Атанас Николаев Атанасов – парично дарение без условие, 250 лева (двеста и петдесет лева).

От парични дарения в Българска демократична общност през 2016 г. са постъпили общо 722 лева (седемстотин двадесет и два лева) и са изразходвани 722 лева (седемстотин двадесет и два лева).

Към 31 декември 2016 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2015 г.

Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2015 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2016 г. и отговарящ на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии:

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

Към 31 декември 2015 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Отчет за местни избори, произведени на 25 октомври 2015 г.

Отчет за приходите и разходите

 Публичен регистър на Българска демократична общност за 2014 г.

През 2014 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2013 г.

През 2013 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/default.aspx?year=2013

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2012 г.

Лица, направили дарения за осъществяване политическата дейност на Българска демократична общност през 2012 г.:

Недялко Петров Бахчеванов – парично дарение без условие, 250 лева (двеста и петдесет лева);

Добри Христов Сталев – парично дарение без условие, 200 лева (двеста лева).

От парични дарения в Българска демократична общност през 2012 г. са постъпили общо 450 лева (четиристотин и петдесет лева) и са изразходвани общо 424.40 лева (четиристотин двадесет и четири лева и 40 стотинки):

През 2012 г. Българска демократична общност не е получавала други дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

Към 31 декември 2012 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Публичен регистър на Българска демократична общност 2011 г.

Лица, направили дарения за осъществяване политическата дейност на Българска демократична общност през 2011 г.:

Иван Йорданов Иванов – парично дарение, 600 лева (шестстотин), за предизборната кампания за местните избори;

Йоланта Филипова Христова – парично дарение, 400 лева (четиристотин), за предизборната кампания за местните избори;

Йордан Григоров Василев – парично дарение, 850 лева (осемстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Костадинка Димитрова Тонева – парично дарение, 500 лева (петстотин), за предизборната кампания за местните избори;

Росица Кирилова Нешкова – парично дарение, 550 лева (петстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Симона Цецкова Василева – парично дарение, 850 лева (осемстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Милко Николов Неделчев – парично дарение, 600 лева (шестстотин), за предизборната кампания за президентските избори;

През 2011 г. Българска демократична общност не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

Към 31 декември 2011 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Годишният финансов отчет на Българска демократична общност за 2011 г. е сбор единствено от отчетите за предизборната кампания за президентските избори и за предизборната кампания за общински съветници и кметове:

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

От парични дарения в Българска демократична общност през 2011 г. са постъпили общо 4350 лева (четири хиляди триста и петдесет лева) и са изразходвани общо 4293.88 лева (четири хиляди двеста деветдесет и три лева и 88 стотинки): – за президентските избори – 587. 40 лева – за местните избори – 3706.48 лева

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2010 г.

През 2010 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/parties/control_2010/index2010-1.html

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2009 г.

През 2009 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/godishni-finansovi-otcheti-na-politicheski-partii-za-2009-g-114

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com