БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Политическа платформа на Българска демократична общност

Избори за президент и вицепрезидент на България – 23 октомври 2011 г.

България на бъдещето  

Ние вярваме, че съществуват ценности, които не могат да бъдат променяни от никого и че това е истинска гаранция за нашата свобода. Най-здравата опора на нашия светоглед е разбирането ни за същността на човека. 

Всички ние имаме неотменимо достойнство, но не сме съвършени и сме различни един от друг. Всички ние като хора сме равноценни в своето достойнство и заслужаваме уважение и признание, независимо от нашите социални позиции. Тези трайни ценности и разбиране за същността ни като личности предоставят хоризонт за решения, които създават условия всеки човек да се развива и да води достоен живот според собствените разбирания.  

Ние зачитаме духовните измерения на обществения живот и етичната традиция. Вярваме в духа, смисъла и силата на идеите да творят и чрез тях да изграждаме съвместно бъдеще:  

1.Труд, благоденствие, добруване – Справяне с ниските доходи и бедността! Неотложно е да се осигурят на всеки човек достойни условия за живот като стимулираме предприемаческия дух и способностите му за развитие. Важният въпрос е как да се подпомогнат дееспособните хора, изпаднали в затруднение, без да се поставят в трайна зависимост! Зачитаме връзката между почтени усилия и постигане на богатство, тя изразява добруването и въздигането на нацията.

Бедността е най-лошата форма на насилие, тя е остър социален проблем и ние не можем да бъдем равнодушни пред нея. Справедливостта изисква да се помага преди всичко на онези, които не са достатъчно способни да си помогнат сами и не могат да се застъпят за своите интереси. Как обществото да помогне на най-уязвимите да придобият собствена независимост и да се уповават на себе си – това е основна тема.  

Целта на доброто и справедливо управление не е оцеляването на хората, а подобряване качеството на живот на всички български граждани, а не само на малцина. Да придадем повече човешкост на глобализацията – това е една от най-важните задачи на нашето съвремие. 

Най-добрият социален модел е този, който създава условия за работа за всички. Такъв модел е Социалното пазарно стопанство, една концепция, която е теоретично обоснована и проверена на практика в Западна и Източна Европа. Необходимо е и в България да се изгради стопански ред, който гарантира на всеки най-голямата възможна свобода, но същевременно изисква от него и най-висока степен на самоотговорност за собствените стопански решения. Стабилността на лева трябва да се признае за неотменимо право на българските граждани.  

На мястото на сегашната имитация на реформи, предлагаме цялостно обновление на държавата и икономиката, която да създаде основата за  гарантиране на свободата и достойнството на хората във всички области на живота. Искаме да изградим общество на свободни и самостоятелни българи, общество с преобладаваща средна класа. За тази цел се нуждаем от нова демократична и правова държава, която вече не обслужва мощните стопански и социални групи, а провежда силна устройствена политика, политика, защитаваща общото благо срещу организирания групов егоизъм. 

Нашето послание е: „Все повече свобода, самоотговорност и справедливост!” Вярваме, че реализирането на предлагания свободен и социален стопанско-етичен модел е ориентирът, който може да вдъхновява и обединява българските граждани в 21 век. 

Нашата визия е визията на една солидарна България.

2.Развитие чрез образование – Идеите и познанието са в основата на благоденствието – това е безпощадна истина. Знанието е ключов фактор, в това разбиране е голямата промяна. Днес, в информационната епоха, силата на идеите е огромна, а едно от големите предизвикателства е изграждане общество на знанието, в което личността излиза на преден план. Икономиката на знанието изисква учещи хора, учещи организации, учеща българска нация.

Знанието, изобретенията и творчеството са двигател на развитието, те могат да бъдат конкурентното предимство на българските граждани. Икономиката на знанието, новите технологии, създаването на нови идеи са модерните начала за преуспяване и подобряване качеството на живот на всички. Но технологиите не бива да стават извор на духовна пустота.

Ние се обявяваме за свобода на изследователската дейност. Свободата на научното изследване трябва да бъде ограничено от ненакърнимостта на човешкото достойнство и от възможните опасности, които могат да произтекат за човека от научните изследвания. Премахване на излишните бюрократични прегради пред свободното развитие на научните изследвания. Създаване на механизми, които да позволят пряк достъп на български фирми до националните и европейски фондове за научни изследвания. Това ще даде възможност на бизнеса сам да формира научно-изследователски екипи, което би извело изследователската дейност отвъд тесните рамки на научните институти и би създало разнообразни възможности за сътрудничество. 

Осигуряването на по-добри образователни възможности, за да се развива човек като личност, е съвременна форма на справедливост. Образованието трябва да даде на хората шансове за израстване. И тъй като хората са различни, различни и смислени трябва да бъдат и пътищата им да се образоват.  

Произходът не трябва да определя бъдещето. За всички деца и младежи могат да бъдат създадени възможности за образование и за практическа подготовка. За да е справедлива политиката ни, тя трябва да започне от отделния младеж и да окаже индивидуална помощ там, където тя е нужна. 

И най-важното – няма стабилност без усъвършенстване на човешката личност, без приучаване в доброто. Въздигането на човека започва именно от етичното, от духовното. Затова са призвани и семейството, но също така и възпитанието и образованието. 

3.Здравето е висше благо – Здравната система трябва да гарантира, че всеки човек ще получи медицинското обслужване, от което има нужда. Българската здравна система е неефективна и недофинансирана. Тя не гарантира здравна сигурност на всеки гражданин, работи на лобистки принцип и насърчава скрита държавно-фирмена корупция.

Пациентът се е сдобил със статут на стока. Фирми и холдинги осъществяват произвол, имат лобистки влияния и прокарват решения, използвайки нелоялна конкуренция и принципи на влияние, за да източват Националната здравно-осигурителна каса.

Здравеопазването не е приоритет на управлението. Има здравен геноцид, поради недостъпност на много пациенти до европейско здравеопазване.

Подобряване здравната сигурност и качеството на живот на българските граждани, намаляване на здравните неравенства е целта на една смислена и отговорна политика в интерес на всички.

4. Без ред и законност не може да има свобода! Нашите политически устои са вкоренени в това основно разбиране. Човешката свобода е възможна само като обща свобода – затова е необходима обща институционална политическа и правна уредба. Демократичната правова държава гарантира на гражданите условия за развитие на личността и осигурява равновесието между свобода и ред. 

Вярата в демокрацията като най-широка възможност за развитие на личността и общностите е силно разколебана. Свидетели сме на блокираната демокрация – демокрацията, която не решава проблемите на гражданите и стимулира непрестанното генериране на „месиански” модели на политическо представителство. 

Държавата дезинтегрира обществото чрез юридическата оргия, организирана от нейната политическа върхушка, и се опитва да изгради „перфектна социална реалност”. Така обществото наказва все по-рядко истинските и изкуствено създава все повече фалшиви престъплния. Така бедните крадци са крадци, а богатите крадци са просто богати. 

За активните икономически субекти държавата вече не е решение, а проблем. В сремежа си да обхване всичко ирационалната политика на централизираната държава върши все по-малко, но за сметка на това затлачва все повече. 

Вътрешна и външна сигурност – Антикорупционна политика, законност  и ценностен ред. Корупциятаподкопава ефективността на управлението, възпрепятства икономическото и образователно развитие на нацията, тъй като се заобикалят установени законови процедури. За ефективна борба с корупцията и провеждането на антикорупционна политика е необходима силна и независима съдебна власт, без такава власт правовата държава е въобще немислима.  

Държавата не може да си присвоява и отнема нашите отговорности. И ако тя се стреми към това, коя е цената, която трябва да платим? За да бъде успешна политиката на законност и ценностен ред не е достатъчно обличането на установените общочовешки норми и правила в законови рамки, необходима е активната гражданска позиция на всеки отделен член на обществото. Силното гражданско общество е солидна база за противодействие на корупционните практики и постигането на общ ценностен ред. 

5. Участие за всички – Гражданското участие е основен въпрос за справедливостта през 21 век. Гражданското общество се нуждае от участието на хората в публичните дискусии, в политическите решения и системите за контрол, които определят качеството на техния живот. Политиката ни е насочена към създаване на условия за участие – на личността, на групите, на общностите, на гражданското общество. Демокрацията е жива, ефективна и справедлива чрез ангажимента и включването на мнозинството граждани. 

В съвременните условия съществува ясна тенденция – да си самостоятелен и сам да решаваш как да градиш живота си. На всеки човек е  присъща способността да твори, да разгръща своята предприемчивост и да постига успехи. Същевременно е налице и неизменната човешка потребност да си полезен, да се развиваш в общност. Потребност да принадлежиш към жизнени единства,  които са последователни в своите действия и които дават на човек чувството за лична значимост и принадлежност. Обвързването на човека с общността не застрашава, а укрепва неговата идентичност. 

Вярваме, че свободното разгръщане на личността е възможно най-вече в рамките на общността. Общностното се създава от свободния избор на личности, които споделят общи ценности, обединяват се за свое добро и за добруването на общността, без контрол и патронаж на държавата. В общността човек намира отново гражданското си измерение, без което той не може да бъде истинска личност.  

Вярваме, че семейството дава най-голям принос за развитието на обществото. Главна цел на политиката ни е семейството и насърчаването му спрямо другите житейски форми. Настояваме да бъде призната активната роля на семейството и твърдим, че тя не може да бъде заменена от други социални структури. 

Ние това е ключовата дума, която изразява политическия модел на съвместно участие с хората, това е форма, която носи обновление. Та нали една от най-важните, споделяни от нас ценности е да се уповаваме на другите, да проявяваме взаимност и да разчитаме на тях.  

Бъдеще има общество, което създава възможности на всеки човек да участва. Заедно можем да съградим едно достойно бъдеще и носим отговорност за това. 

6.Ние черпим енергия от корените си, те са спойката ни като като общество, отвъд нашите разделения. Наш дълг е да укрепваме съзнанието за собствените корени, които са в живота и биографията на всеки един от нас, да възстановяваме смисъла на традицията и патриотизма, на дълбокото чувство към Родината, която всички ние разпознаваме, уважаваме и обичаме, защото е общият ни дом. Корените на християнска Европа и нейното общо наследство заедно с най-добрата част от нашето Възраждане са фундаментът на визията ни за общността.

Патриотизмът е самосъзнанието за собствените корени и отношението към собствения произход. Ние обичаме страната си и заявяваме уверено чувството си за принадлежност и стремежа си за общностно утвърждаване.

България е също там, където има българи. Зачитането правата на българите, живеещи в чужбина, изразява уважението към техния избор и ще бъде малък, но сигурен път към завръщането им в Родината. Когато се отблъскват българите, живеещи в чужбина, се отблъскват и техните деца и внуци.И това е съдбоносно за България. Всеки, който обича България, всички, които са в и извън границите на Родината, трябва да мислят за нейното бъдеще.Обединението на българите отвън и българските граждани в страната ще повдигне самочувствието, доверието и надеждата. 

Съхраняването на традицията, предавана от поколение на поколение, е нещо изключително важно. Нашето разбиране за стойността на традицията изразява отговорността ни за случването, за създаването на нещата. Ние  получаваме наследеното от предците, обогатяваме го, зареждаме го с нов смисъл и го предаваме на наследниците. Това е нашата отговорност пред предците и пред наследниците. 

Да осмисляме своите извори, да проектираме наследеното по нов начин и от тези наследени извори да развиваме действията си, е смисълът на политика, която изразява общата ни принадлежност и готовността за формиране на бъдещето. Защото миналото има смисъл като заредено с бъдеще. 

Вярваме, че идеалът за една по-добра България не може да се изгражда върху омразата и разделението. Любовта е по-силна от омразата! Ние не разделяме хората: работници от предприемачи, жени от мъже, млади от стари, софиянци от провинциалисти. Не разделяме хората по етнически, конфесионален, регионален, етнографски признак или признак за сексуална ориентация. 

7.Вярваме, че в основата на всяко хуманно общество е нравствеността. Вярваме в смисъла на етичната политика като основа за политическо действие – практическото осъществяване на представата за добро, която намира израз в непосредствените действия и в готовността да бъдем оценявани по такива критерии. Разбирането ни за човека и създаването на условия за достоен човешки живот са предпоставки за етична политика. 

Ние зачитаме вярата в Бог, защото тази вяра дава разбиране за същността на човека. Знаем, че светът не се управлява само от доброто, а и от злото. Не искаме да се лишим от решения, които религията може да предложи на обществото и да го обогати с тях.  

Споделяме разбирането, че близкото комунистическо минало е преди всичко морално бедствие и ние носим отговорност да преодолеем злините на това време, да превъзмогнем чувството за похабеност, за да създадем общо, по-човешко бъдеще. Трябва да изградим морално културен модел, който има остра чувствителност към етиката и към паметта и който насърчава хората да разгръщат своите способности.  

Ние имаме доверие в българските граждани и създаваме условия, за да поверим истинските неща в ръцете им. Добрата политика се нуждае от нашата сила, от силата на обикновените хора. Добрата политика се нуждае от активно гражданско участие. Това е пътят на надеждата, на оптимизма, на благополучието, които създават чувството за подем. Обновлението може да бъде породено единствено от солидарното участие на обикновените граждани. Нека ние, обикновените хора, съберем силите си и се борим всички да осъществят своите надежди за достойно бъдеще. 

Това е ориентацията ни към бъдещето – материалното добруване на нацията и нейната духовност. Предстои ни заедно да изградим това бъдеще.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com