Учредителна декларация на Българска демократична общност

Ние, като граждани на република България, образуваме Инициативен комитет и обявяваме своето решение да учредим Българска демократична общност.

Като споделяме идеята, че за нас най-важен е човекът и че хората са равни в своите права, а управлението е задължено да ги спазва и закриля, провъзгласяваме споделените основни ценности, върху които основаваме своята политическа дейност: достойнство на човешката личност, свобода, отговорност, солидарност, справедливост, различие, толерантност, семейство, патриотизъм, родолюбие, традиции.

Ценности, споделяни от Българска демократична общност:

Достойнство на човешката личност – Ние вярваме, че всяка личност  е дарена с неотменимо достойнство и е ценна сама по себе  си. Задача на политиката е да защитава човешкото достойнство във всекидневния живот. Споделяме познанието, че достойнството на личността е ненакърнимо, но и че човек е несъвършен и допуска грешки. И че съществува възможност, използвайки свободата си, той да не успее.

Свобода – Границата на свободата на човека се простира до свободата на другите. Но свободата на другите хора е не е само граница, а и предпоставка за свободата на всеки. Държавата дължи на всеки човек пространство, в което той да се развива и което никой не може да му отнеме.

Отговорност – Човек има възможността сам да избира какво да прави, като носи отговорност за своите действия. Свободата на човека е немислима без отговорността. Само свободният човек може да носи отговорност пред съвестта си, да бъде отговорен към останалите хора, към миналите и бъдещи поколения.

Солидарността е споделена отговорност, по силата на която хората си помагат взаимно и общността ги подкрепя, ако те не могат да се справят сами или изпаднат в беда. Солидарността означава и възможност на гражданите да участват в постигане на общите цели и в увеличаване на благосъстоянието. Нашата политика е насочена към създаване на условия за участие – на индивида, на групите, на общностите, на малцинствата от всякакъв вид, на гражданското общество.

Справедливостта гарантира условия, при които хората могат да упражняват свободата си. Ние споделяме възгледа за равните възможности, не за равните резултати. Това е ядрото на нашето виждане за справедливост. Ние вярваме, че ще постигнем повече справедливост като създадем повече възможности за отделния човек.

Различие – Всеки човек е различен от другите. Държим на личната уникалност и на преклонението пред своеобразието на всеки. Приемаме различието между хората като ценност – като различие на дарбите, способностите и постиженията им. Тъй като хората са различни и неповторими, те се нуждаят от различни възможности, между които да избират. А човек е свободен и достоен, именно защото е способен на морален избор.

Толерантност – Уважението към различни ценностни представи, които са в рамките на закона. Готовността да уважаваш хората и тогава, когато техните схващания са различни от твоите и да не навлизаш в сферата на тяхната индивидуална свобода.

Семейството придава смисъл на една дълбока потребност от общност, която създава щастие, закътаност, упование. Тук, в семейството се изживяват и споделят ценностите, на които се гради обществото: сплотеност, насърчаване на развитието, загриженост, взаимна помощ и готовност за жертви. Тук се изгражда това, което прави вътрешно силна всяка една общност – съчетаването между свобода и обвързване.

Патриотизъм ( Родина, родолюбие ) – Съзнанието за собствените корени и отношението към собствения произход. Отстояване на становища, които имат своите основания в чувството за принадлежност. Защита на национални позиции в рамките на Европейския съюз. Баланс между национално самосъзнание и европейско приобщаване.

Традиции – Съхраняването на традициите, предавани от поколение на поколение, опазване богатството на българската история, култура и език. Свързването на традициите с реалностите на ежедневието, свързване на традиция с модерност.

Съчетаването на общите ценности образува духовната основа, с която ще посрещнем предизвикателствата на времето. Бъдещите, но и миналите предизвикателства, които поставят на изпитание нравствения ни дълг.

Основни принципи

От общите ценности, които споделяме, ние извеждаме трайни принципи, чрез които организираме нашите политически решения.

Върховенство на закона – Ясните правила и равенството на всички пред закона, фундаментът на нашето мислене и политическо поведение.

Свободен пазар и конкуренция, създаващи условия за благоденствие.

Сигурност – Гарантиране на условия за сигурността на отделния човек, на неговия живот и собственост.

Децентрализацията е един от ключовете да решаваме по-добре своите проблеми. Тя предоставя на хората повече възможности да изграждат задоволително своя живот.

Баланс в обществото – Обединяването на различните интереси и справедливото им балансиране в духа на общото благо.

Принцип на ограничената политика – Управлението да върши това, от което гражданите имат нужда. В противен случай за хората ще остава малко лична отговорност.

Устойчиво развитие като синтез от икономика, социална сфера и екология.

Принцип на постиженията и тяхното признаване.

Гражданското участие като непосредствен механизъм за справедливо управление.

Нравствени основания във формирането на политика, защото в основата на всяко хуманно общество е вградена духовността, а изграждането на стабилно гражданско общество е преди всичко морална задача.

 Цели

Ние се обръщаме към хората със следното убеждение – ще променим всичко, което е назадничаво и неморално и ще съхраним това, което създава стабилност и сигурност.

Ще се стремим държавата да осигурява еднакви правила за всички и да гарантира законността.

Антикорупционната политика и стриктното прилагане на закона са израз на нашия възглед за справедливост.

Дейността ни ще бъде насочена към насърчаване на личната инициатива и предприемачеството, към създаване на условия за повече и по-добре платени работни места, за по-високи доходи, към създаване на връзка между почтен труд и богатство.

Ще работим за осигуряване на по-добри образователни възможности, за да се развива човек като личност.

Нашата активност ще бъде насочена към установяване култура на зачитане усилията и постиженията на всеки.

Ще се стремим към изграждане на морално-културен порядък, който е чувствителен към паметта и етиката и който насърчава хората да постигат успехи.

Ние изразяваме своята воля да обединим хората около идеята за благоденстваща България, основана на общи ценности, която създава възможности за всички и която позволява на всеки човек да води достоен живот.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com