БЪЛГАРСКА ДЕМОКРАТИЧНА ОБЩНОСТ

Повече свобода на училището, повече взискателност към резултатите му

За нас образованието е основна обществена тема, а доброто oбразование – основна политическа цел. Ние се стремим да преоткрием смисъла на образованието и ценността да се образоваш. Важно е да възродим традицията в отношението към училището като нещо свято, да възстановим уважението към знанието и към мисията на учителя.

Усилията ни като граждани трябва да се насочат не в прокарването на поредната реформа, а в осъзнаването на основния проблем – каква е същностната роля на училището, неговата свобода и отговорност, все някой отгоре ли ще му нарежда каква политика да провежда? Ние подкрепяме самостоятелността на училището, както финансовата, така и съдържателната му самостоятелност, а не формалната, подчинена на надзора на чиновниците. Децентрализацията, прехвърлянето на отговорност към местните структури на властта, активността на местната общност в определянето на образователната политика е залог за независимо и успешно развитие. 

За нас най-важното условие за добро образование е колко е добър учебният час, колко добро е училището и как то поощрява изграждането на самостоятелни, инициативни и отговорни личности. Училището трябва да съхрани смисъла си на институция за образоване, а не на място, в което оставяме децата си за няколко часа. Училището е мястото, в което учители, ученици, родители и местна общност изграждат конкретната визия за образование.  

Образователната политика се създава в самото училище, а не се спуска отгоре. Училищата трябва да имат свободата сами да формират учебния си процес, да съставят учебните си програми, учителите да избират метода си на преподаване, самостоятелно да решават с какви учебници и материали да работят, спазвайки общите задължителни стандарти и правила, а не принудително да се придържат към спуснатите отгоре планове и програми.  

Визията за доброто училище е да помогне на младия човек да открие и изгради себе си като личност, да се образова така, че да е способен да се конкурира и да постига успехи. Училището изпълнява ценностна мисия – защото няма стабилно общество без усъвършенстване на човешката личност, без приучаване в доброто. И тъй като хората са различни, различни и смислени трябва да бъдат пътищата им да се образоват. Това е път на свободата и отговорността на отделното училище.  

Доброто училище подготвя детето за съвременния свят, то е пространство за пълноценно младежко, интелектуално и емоционално общуване, място за свободно, но отговорно държане. Наложителни са мерки за истинско самоуправление и овластяване на младите хора, както и за сигурност и нормална обстановка в училище. Въвеждане на норми за ред и дисциплина в училището и в класната стая е гаранция за спокойствието и сигурността на нашите деца. 

Добрите учители съграждат доброто училище. Подготовката, заплащането според постиженията и мотивацията на учителите са ключови фактори за качеството на образованието. Квалификацията на учителите е изключително важен елемент от същността на доброто училище, неотложно е инвестиране в усъвършенстване на учителите, в личностното им развитие, както и насърчаване участието на добрите учители в съставяне на учебни програми и учебници. 

Ние подкрепяме родителите в най-значимото за тях, образованието на техните деца, което им дава повече възможности да успеят. Но родителите отсъстват от образователния процес, не участват в него, стоят отстрани. Родителите и техните сдружения трябва да се приобщят към проблемите на своите деца в училище, да участват във вземането на решения, свързани с учебната програма и да бъдат ангажирани в по-голяма степен в управлението на училището.  

Ние сме решени да вдигнем стандартите на средното образование. Намаляването на неграмотността е наша цел, която е постижима. Наша цел е да гарантираме равнопоставени възможности и достъпност на образователната система, да мотивираме застрашените от изолация млади хора да се справят чрез образование, за да имат повече възможности за участие. 

За нас образованието е фундаментална ценност. Ние подкрепяме училището, което самостоятелно определя пътя си, без назидание отгоре, при определена рамка на установени задължителни образователни изисквания и цели. Ние подкрепяме институцията, която прави едно от най-смислените човешки усилия, усилието, полагано по пътя на знанието.

Ние, членове и съмишленици на Българска демократична общност:

 © 2019  Българска демократична общност

Ние се стремим да изградим една смислена, автентична и независима от пороците на прехода общност, която формира политика чрез неизменни общи принципи и ценности.

4300 Карлово
ул. Дъбенско шосе № 2
Сайт: www.bdo-bg.com
Email: office@bdo-bg.com