Публичен регистър

Публичен регистър на Българска демократична общност:

Седалището на Българска демократична общност е град София,

ж. к. Дървеница, бл. 45, вх. Б, ет. 2, ап. 40

Национална колегия на Българска демократична общност:

Господин Тончев Тонев – председател;

Владимир Иванов Юруков – заместник- председател;

Калина Михайлова Широкова – заместник-председател;

Атанас Николаев Атанасов

Борислав Огнянов Замфиров

Велин Стефанов Кръстев

Галина Стоянова Тасева

Димитър Славейков Ваклинов

Захари Невелинов Шумков

Иво Иванов Тошев

Мая Константинова Добрева

Арбитражен съвет на Българска демократична общност:

Неделко Илиев Немски – председател;

Росен Емилов Бодуров – заместник-председател;

Стоимен Николов Стоименов – заместник-председател;  

Борислав Петков Орлов

Николай Петков Петков

Българска демократична общност се представлява от Господин Тончев Тонев

Уставът на Българска демократична общност може да бъде намерен тук:

http://bdo-bg.com/?page_id=25

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2015 г.

Годишен финансов отчет на Българска демократична общност за 2015 г., представен в Сметната палата в законовия срок – 31.03.2016 г. и отговарящ на изискванията за форма, съдържание и начин на представяне на отчета съгласно чл. 34 от Закона за политическите партии:

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

Към 31 декември 2015 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Отчет за местни избори, произведени на 25 октомври 2015 г.

Отчет за приходите и разходите

Предоставени средства от кандидати

Отчет на дарения от физически лица

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2014 г.

През 2014 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/default.aspx?year=2013

 

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2013 г.

През 2013 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/default.aspx?year=2013


Публичен регистър на Българска демократична общност за 2012 г.

Лица, направили дарения за осъществяване политическата дейност на Българска демократична общност през 2012 г.:

Недялко Петров Бахчеванов – парично дарение без условие, 250 лева (двеста и петдесет лева);

Добри Христов Сталев – парично дарение без условие, 200 лева (двеста лева).

От парични дарения в Българска демократична общност през 2012 г. са постъпили общо 450 лева (четиристотин и петдесет лева) и са изразходвани общо 424.40 лева (четиристотин двадесет и четири лева и 40 стотинки):

През 2012 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

Към 31 декември 2012 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Публичен регистър на Българска демократична общност 2011 г.

Лица, направили дарения за осъществяване политическата дейност на Българска демократична общност през 2011 г.:

Иван Йорданов Иванов – парично дарение, 600 лева (шестстотин), за предизборната кампания за местните избори;

Йоланта Филипова Христова – парично дарение, 400 лева (четиристотин), за предизборната кампания за местните избори;

Йордан Григоров Василев – парично дарение, 850 лева (осемстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Костадинка Димитрова Тонева – парично дарение, 500 лева (петстотин), за предизборната кампания за местните избори;

Росица Кирилова Нешкова – парично дарение, 550 лева (петстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Симона Цецкова Василева – парично дарение, 850 лева (осемстотин и петдесет), за предизборната кампания за местните избори;

Милко Николов Неделчев – парично дарение, 600 лева (шестстотин), за предизборната кампания за президентските избори;

През 2011 г. Българска демократична общност не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността.


Към 31 декември 2011 г. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

Годишният финансов отчет на Българска демократична общност за 2011 г. е сбор единствено от отчетите за предизборната кампания за президентските избори и за предизборната кампания за общински съветници и кметове:

http://erik.bulnao.government.bg/egfonew/s1.aspx

От парични дарения в Българска демократична общност през 2011 г. са постъпили общо 4350 лева (четири хиляди триста и петдесет лева) и са изразходвани общо 4293.88 лева (четири хиляди двеста деветдесет и три лева и 88 стотинки):
- за президентските избори – 587. 40 лева
- за местните избори – 3706.48 лева

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2010 г.

През 2010 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://www.bulnao.government.bg/files/_bg/parties/control_2010/index2010-1.html

Публичен регистър на Българска демократична общност за 2009 г.

През 2009 г. Българска демократична общност не е получавала дарения или завещания, не е работила със социологически и рекламни агенции, както и с агенции за осъществяване на връзки с обществеността. Българска демократична общност не притежава недвижими имоти и не е извършвала разпоредителни сделки с движимо или недвижимо имущество, не е получавала вещи, предоставени безвъзмездно за ползване, нито безвъзмездни услуги, извършени с личен труд от физически лица.

http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/godishni-finansovi-otcheti-na-politicheski-partii-za-2009-g-114